Projekt adopce na dálku Zimbabwe                                IMG_5177

Pravidla korespondence

Dovolujeme si Vám představit pravidla korespondence, která prosím považujte spíše za dobře míněné rady, které slouží k zamezení nepříznivého vlivu na vývoj dítěte a slouží k předcházení nedorozumění z obou zainteresovaných stran.

Rádi bychom Vás informovali o tom, že Vaše adoptované dítě pochází ze společensky a historicky odlišné kultury. Osobní korespondence se tím leckdy může velmi lišit od Vašich očekávání a představ. Je to způsobeno především tím, že osobní dopisování není přirozenou součástí místní kultury. Uvědomte si prosím, že děti nejsou zvyklé psát o tom, co dělají, cítí nebo prožívají. Velmi si přejeme, abyste v tomto duchu k celému dopisování s Vaším adoptivním dítětem přistupovali. Neradi bychom, aby korespondence s Vašim dítětem přinášela namísto radosti a úsměvu, nesrovnalosti či nepochopení.

 • V prvním dopise se dítěti můžete představit, napsat něco o sobě, případně o své rodině. Dítěti můžete zaslat svojí fotografii, aby dítě vědělo, kdo ho podporuje a komu posílá své dopisy. Citlivě však zvolte, jakou fotografii dítěti pošlete. Uvažte, zda prostředí není příliš luxusní, oblečení vzhledem ke kultuře či náboženství dítěte moc vyzývavé apod. Nejvhodnější volbou jsou fotografie v přírodě.
 • Při psaní dopisu uvažte věk dítěte. Pište spíše krátké dopisy s jednoduchým textem. Uvědomte si, že děti v rozvojových zemích mají daleko menší rozhled vzhledem k mnohem omezenějšímu přístupu k informacím. Psát tak o vymoženostech není vhodné.
 • Pokud byste od dítěte rádi získali nějaké informace, ať již o sourozencích, o škole či domově apod., určitě se ho můžete nenásilně v dopise zeptat. Doporučujeme však nezahlcovat dítě příliš mnoha dotazy v jednom dopise. Pokud dítě neodpovídá na Vaše dotazy, zkuste to příště. Pro zachování přirozeného rozvoje Vám prosíme, abyste také děti v dopisech do ničeho nenutili a pokud možno přenechali iniciativu ohledně obsahu dopisu na dítěti.
 • Povzbuzujte dítě ve studiu, podpořte jeho snahu, pochvalte jej za studijní výsledky. Váš zájem je pro dítě velkou motivací. Nenabízejte však pomoc nad rámec našeho projektu. Neslibujte dítěti pozvání do České republiky, ani žádné materiální dary a nadstandartní výhody. Nevzbuzujte v něm falešnou naději ohledně jeho budoucnosti. Berte na vědomí, že co se může zdát jako snadno proveditelné u nás, nemusí být stejné v rozvojové zemi.
 • Nevyzývejte dítě k tomu, aby Vám v dopise napsalo, co by si od Vás přálo. Podporovali byste tak v něm postoj pasivního příjemce pomoci, který spoléhá jen na pomoc zvenčí a do budoucna tím velmi snižovali jeho schopnost a ochotu přijmout zodpovědnost za vlastní život.
 • Nenabízejte dítěti možnost vybrat si školu, kterou chce navštěvovat, ani jej neujišťujte, že případně zaplatíte vyšší školné. O typu školy rozhoduje Naše partnerská organizace na základě studijních předpokladů dítěte a dalších okolností v místních podmínkách.
 • Rádi bychom upozornili na to, že není v našich silách určovat délku ani obsahovou stránku dopisu od dětí. Menší děti píší dopisy s pomocí pracovníka domova, nebo samy tak, jak nejlépe dokáží v rámci svých jazykových dovedností. Ujišťujeme Vás, že i když dopisy mohou někdy působit stroze či být stručnější, vždy se za nimi skrývá velká snaha ze strany dítěte. Dopisy od menších dětí navíc bývají překládány místními pracovníky domova do angličtiny, může se tedy vytratit jejich dětská autenticita. Je třeba také mít na paměti sociokulturní odlišnosti – lidé z rozvojových zemí mají odlišný přístup k vyjadřování emocí.
 • Zasílání peněz a dalších cenných věcí poštou se zásadně nedoporučuje. Je to velmi nespolehlivý způsob. Navíc by zásilka tohoto typu mohla především dát vzniknout závisti a lítostivosti u ostatních neobdarovaných dětí.
 • Vždy máte možnost zaslat finanční dar převyšující minimální roční částku šest tisíc korun. Každý takovýto dar dopomáhá ke zlepšení životního standardu dítěte v domově.

Dětský domov tuto částku využije nejen na další rozvoj samotného dětského domova, ale též i na další projekty realizované v blízkém okolí domova.

 • Rádi bychom Vám sdělili, že v rámci našeho projektu vždy jednou do roka žádáme dětský domov, aby od dítěte zajistil napsání dopisu. Buďte si prosím vědomi toho, že vše je ovlivněno školní docházkou dětí, jejich dojížděním a samotným chodem dětského domova.
 • Pokud Vám nezbývá čas na psaní dopisů, vždy můžete dítěti alespoň 1x ročně zaslat svoji fotografii.
 • Z důvodu omezeného technického vybavení dětského domova není komunikace s dítětem po telefonu či skype možná. Děkujeme Vám za pochopení.

Milí „adoptivní rodičové“, prosíme Vás tímto, abyste pro komunikaci s dítětem využívali elektronickou poštu. Doručování poštovních zásilek v místě dětského domova není 100% a dopisy ze zahraničí se ztrácejí. V místě, kde je situován dětský domov, není zavedena roznášková služba a pracovníci Domova musejí dojíždět na nejbližší poštu, která je vzdálená několik kilometrů od dětského domova. Pracovník, který zodpovídá za projekt na místě, má možnost dopis zaslaný emailem vytisknout a předat ho dítěti. Je též možné dopis dítěti osobně přinést či zaslat v papírové podobě na naší adresu. Dopis naskenujeme, v případě potřeby přeložíme do anglického jazyka a předáme pracovníkovi v domově, který ho doručí dítěti.

Diecézní charita České Budějovice

Adopce na dálku - Zimbabwe

Kanovnická 18

370 01 České Budějovice

Děkujeme Vám za dodržování výše zmíněných pravidel komunikace.