Pravidla čerpání finančních prostředků v projektu Darovaný domov

Projekt Darovaný domov podporuje dětský domov Mary Ward v zimbabwském městě Kwekwe. Diecézní charita České Budějovice spolupracuje s tímto dětským domovem už od roku 2009 a každoročně mu posílá finanční dary shromážděné od dárců. Do června 2019 podporovali dárci děti z dětského domova v rámci Adopce na dálku, od července 2019 došlo z praktických důvodů ke změně.

Finanční dary, které shromažďujeme, jsou využívané takto:

  1. 90% z darované částky je použito na pokrytí potřeb dětí z dětského domova, zejména jídla, ošacení, obuvi, nákladů spojených se vzděláváním, nákladů spojených s mimoškolními a volnočasovými činnostmi, nákladů spojených se zdravotní péčí, hygienou apod., a na zajištění provozu dětského domova Mary Ward.
  2. 10% z darované částky je použito ve prospěch Diecézní charity Č. Budějovice na zabezpečení chodu projektu Darovaný domov a na uhrazení režijních nákladů spojených s tímto projektem.
  • Finanční prostředky shromážděné od dárců předá Diecézní charita Č. Budějovice 1x ročně dětskému domovu Mary Ward. Podle aktuální ekonomické a politické situace v Zimbabwe a po dohodě se sestrami Congregatio Jesu zvolí Diecézní charita Č. Budějovice způsob předání darů (bezhotovostní převod na bankovní účet dětského domova Mary Ward, bezhotovostní převod na bankovní účet kongregace Congregation Jesu v Římě nebo předání daru sestrám v hotovosti).
  • Za hospodárné využití darů odpovídají sestry Congregatio Jesu, které vedou dětský domov a pečují o děti. O konkrétním využití darů informují sestry ve vyúčtování, které předávají 1x ročně Diecézní charitě Č. Budějovice.
  • Sestry dále informují dárce prostřednictvím Diecézní charity Č. Budějovice alespoň 1x ročně o dětech, o které pečují, a o situaci v dětském domově Mary Ward.

    Vyúčtování darů a zprávu z dětského domova za uplynulé období uveřejní Diecézní charita Č. Budějovice každý rok na svých webových stránkách.

Jakým způsobem lze poskytnout finanční dar?

Dárci mohou přispívat dětskému domovu Mary Ward podle svého uvážení a možností jednorázově nebo opakovaně.
Pro dárce, kteří se rozhodnou podporovat dětský domov Mary Ward opakovaně, je doporučený roční příspěvek 6.000 Kč.

Převodem na účet

1000039938/5500 
(Raiffeisen Bank)

VS 41
(pozn.: případně používejte variabilní symbol, který jste používali doposud)

 

Hotovostní platba

Ekonomické oddělení Diecézní charity České Budějovice (Kanovnická 18, 2. patro)

 

Přes Darujme.cz

rychlá platba kartou on-line

DAROVAT

Jak se mohu do projektu zapojit?

Noví dárci se mohou přihlásit do projektu Darovaný domov v Zimbabwe prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na  e-mail darovanydomov@dchcb.charita.cz